Security and Disaster Relief

Veiligheid en welzijn: de meest basale rechten van de mens

Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele verklaring van de Rechten van de Mens aan. Van de daarin genoemde rechten zijn de meest basale dat ieder mens recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid en dat ieder mens recht heeft op arbeid, voeding, kleding, huisvesting, geneeskundige verzorging, onderwijs en ondersteuning bij werkloosheid, ziekte, invaliditeit, ouderdom of gemis aan bestaansmiddelen.

Naties en hun regeringen zijn verantwoordelijk dat hun volkeren toegang tot deze rechten hebben. Helaas zijn niet alle landen in staat om dit op eigen kracht te realiseren. Daarom krijgen ze steun van de Verenigde Naties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en meer-ontwikkelde landen. De afgelopen decennia is veel vooruitgang geboekt. Zo is het aantal mensen dat in de wereld in extreme armoede leeft gehalveerd. Een grote prestatie maar de wereld beseft dat er nog veel moet gebeuren.


2030 Agenda for Sustainable Development

In 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de 2030 Agenda for Sustainable Development aangenomen. In deze resolutie staan 17 Sustainable Development Goals. Ze moeten uiterlijk 2030 zijn gerealiseerd. De aanpak daarvoor is uniek omdat van elk land, arm of rijk, wordt verwacht dat het zélf adequate nationale kaders schept voor het bereiken van de doelstellingen. Multistakeholder partnerships, bestaande uit gouvernementele- en niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven, zijn daarbij een belangrijk instrument.

Niet alleen de aanpak om de 2030 Agenda for Sustainable Development te realiseren is uniek, ook de doelstellingen zélf zijn dat. Ze zijn namelijk gebaseerd op het besef dat voor de beëindiging van armoede een geïntegreerde benadering nodig is van economische groei, sociale groei en bescherming tegen natuur- en milieurampen. Janson Bridging heeft de overtuiging dat het een substantiële bijdrage kan leveren aan de realisatie van de doelstellingen door:

  • Onze omvangrijke kennis op het gebied van modulaire stalen bruggen, pontonsystemen, roro’s en ferries.
  • Ons vermogen om snel en vakkundig kwalitatieve, betrouwbare, duurzame, redundante en betaalbare horizontale infrastructuur te realiseren.
  • Onze expertise op het gebied van Multi-stakeholder projectontwikkeling.

Janson Security & Disaster Relief Services

Met de geïntegreerde benadering van de Sustainable Development Goals wordt nadrukkelijk erkend dat klimaatverandering een steeds grotere bedreiging vormt mens en samenleving. Al vanaf 1999 richt de VN zich op het verminderen van de impact van natuurrampen. Dat gebeurt met de Disaster Risk Reduction (DRR) methode die als voornaamste doel heeft de kwetsbaarheid van samenlevingen voor rampen te beperken. Met DRR wordt in feite gestreefd naar een verschuiving van een cultuur van reageren naar een cultuur van preventie en voorbereiding. Janson Bridging wil aan deze cultuurverandering en aan DRR een praktische bijdrage leveren.

Daarom hebben we Janson Security & Disaster Relief Services opgericht. Deze eenheid richt zich op de samenwerking met organisaties die actief zijn op het gebied van veiligheid en rampenbestrijding. Daartoe rekenen wij ook militaire organisaties. Niet alleen omdat die de laatste jaren steeds meer betrokken zijn geraakt bij de bestrijding van natuurrampen maar ook omdat wij het begrip veiligheid nadrukkelijk in een breder perspectief plaatsen. In onze ogen gaat het bij de veiligheid van mens en samenleving namelijk zowel om de bescherming tegen natuurgeweld als om de bescherming tegen gewapend geweld.

Janson Security & Disaster Relief Services is voor civiele en militaire veiligheidsorganisaties een gesprekspartner op het juiste niveau. Onze medewerkers hebben zelf jarenlang in veiligheidsorganisaties gediend en ruime ervaring in het veiligheidsveld opgedaan. Zij kennen de cultuur van veiligheidsorganisaties en de uitdagingen waarmee die dagelijks geconfronteerd worden. Onze professionals zijn gericht op innovatie en samenwerking en ze zetten hun expertise graag in om samen met u de wereld voor de mens een stukje veiliger te maken.

Delen